Fariséer och skriftlärde.

Av Thorbjörn Johansen, medlem av SAM och EAEC, den 29 juni 2012

Jag har inget emot judar, så länge de inte lever efter Kabbalan och Talmud, den skrift som Jesus kallade "de äldstes stadgar." Och de ska helst vara kristna och vandra med Jesus. De ska också inse hur deras förfäder behandlade Jesus Kristus, Guds son och världens Frälsare och Messias när han var här. Här ska vi titta litet på det faktum att det ännu finns fariséer och skriftlärde i världen — de faktiska uttalanden de gjorde på Bibelns tid och gör än idag.

Redan i Gamla Testamentet går Gud till rätta med de skriftlärde och deras ockulta sällskap:

"Hur kan ni då säga: 'Vi är visa och har HERRENS lag ibland oss'? Icke så, de skriftlärdes lögnpenna har förvandlat den i lögn. Sådana visa skola komma på skam, komma till korta och bliva snärjda. De hava ju förkastat HERRENS ord, vari äro de då visa?'" (Jer 8: 8-9)
De vises Talmud och deras hemliga sällskap Kabbalah fanns även på Jesu tid och kallades av honom för människobud:

"Därför frågade honom nu fariséerna och de skriftlärde: 'Varför vandra icke dina lärjungar efter de äldstes stadgar, utan äta med orena händer?' Men han svarade dem: 'Rätt profeterade Esaias om eder, I skrymtare, såsom det är skrivet: 'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig; och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.' I sätten Guds bud å sido och hållen människors stadgar.'
Ytterligare sade han till dem: 'Rätt så; I upphäven Guds bud för att hålla edra egna stadgar! Moses har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.' Men I sägen: om en son säger till sin fader eller sin moder: 'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom korban' (det betyder offergåva), då kunnen I icke tillstädja honom att vidare göra något för sin fader eller sin moder. På detta sätt gören I Guds budord om intet genom edra fäderneärvda stadgar. Och mycket annat sådant gören I.'" (Mark 7: 5-13)

Fariséer och skriftlärde försöker jämt döda Jesus. Både Gamla och Nya Testamentet vittnar om detta. Som vi ska se har judarnas hatiskhet mot Jesus inte försvunnit sedan han var här på jorden. När man läser vad rabbiner och andra judar säger idag om sin Messias så ser man att hatet snarare har eskalerat. När Jesus Messias var här på jorden sa han till fariséerna och de skriftlärde:

"Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. – Har icke Moses givit eder lagen? Och likväl fullgör ingen av eder lagen. Varför stån I efter att döda mig?" (Joh 7: 16-19)

Och de bestämde sig att konspirera mot honom och döda honom, vilket de också gjorde.

"Och judarna sökte efter honom under högtiden och sade: »Var är han?» --- Dock talade ingen öppet om honom, av fruktan för judarna." (Joh 7: 11,13)

"Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom." (Joh 11: 53)

"Då togo de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig undan och gick sedan ut ur helgedomen." (Joh 8: 59)

"...som jag sade till judarna: 'Dit jag går, dit kunnen I icke komma" (Joh 13: 33).
Jesus säger till judarna i templet:

"När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med [de] vingårdsmännen?» De svarade honom: 'Eftersom de hava illa gjort, skall han illa förgöra dem, och vingården skall han lämna åt andra vingårdsmän, som giva honom frukten, när tiden därtill är inne.' Jesus sade till dem: 'Ja, haven I aldrig läst i skrifterna: 'Den sten som byggningsmännen förkastade, den har blivit en hörnsten; av Herren har den blivit detta, och underbar är den i våra ögon?' Därför säger jag eder att Guds rike skall tagas ifrån eder, och givas åt ett folk som bär dess frukt.» Då nu översteprästerna och fariséerna hörde hans liknelser, förstodo de att det var om dem som han talade. Och de hade gärna velat gripa honom, men de fruktade för folket, eftersom man höll honom för en profet." (Matt 21: 40-46)

Johannes Döparen och Jesus sade samma sak:

"[Johannes Döparen] sade nu till folket som kom ut för att låta döpa sig av honom: 'I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?'" (Matt 3: 7)

Jesus säger: "I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?" (Matt 23: 33)

Kabbalister tillhör ett ockult sällskap: rött snöre med med den magiska sexuddiga stjärnan från Prag.

Utsagor om och av judar.
Den store reformatorn Martin Luther såg liksom vi att det inte i Gamla Testamentet eller det Nya Testamentet talas om att Israel ska få ett nytt jordiskt rike under de yttersta dagarna:

"Mot judarnas blindhet skall man särskilt veta, att alla profetior som talar om att Israel och Juda skall vända åter till sina länder och besitta dem på ett kroppsligt sätt, har för länge sedan gått i uppfyllelse, och att judarnas hopp är ytterst tomt och bortkastat ...judarnas hopp att det skall bli en andra fysiska återkomst, då de alla kommer tillbaka till sitt land, och upprättar den gamla mosaiska ordningen - detta är deras egen dröm och det finns inte en bokstav hos profeterna eller i Skrifterna som talar om, eller betecknar något sådant." Martin Luthers Verk, P.E.VI s.414)
"Judarna är de verkliga blodhundarna och lögnarna, som inte bara har perverterat och förfalskat Den Heliga Skrift från början till slut, utan dessutom fortsatt med sina eländigt falska tolkningar därav. I sina talmudskolor lär de sig bara att hata de kristna och alla andra folk." Martin Luther i boken Om judarna och deras lögner)

Jesus säger:

"De binda ihop tunga bördor och lägga dem på människornas skuldror, men själva vilja de icke röra ett finger för att flytta dem. Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas 'rabbi'. Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder. Ej heller skolen I kalla någon på jorden eder 'fader', ty en är eder Fader, han som är i himmelen. Ej heller skolen I låta kalla eder 'läromästare', ty en är eder läromästare, Kristus. Den som är störst bland eder, han vare de andras tjänare. Men den som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.
Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in. Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som faren omkring över vatten och land för att göra en proselyt, och när någon har blivit det, gören I honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än I själva ären!" (Matt 23: 4-15)

Dagens judar.
Dagens judar är lika blasfemiska och hårda mot Jesus som fariséerna och de skriftlärde var:

"Vi judar kan bara inte tro att Jesus var messias." -- Stockholmsrabbinen Morton Narrowe, som satt med i Bibelkommissionen för Bibel 2000.

Morton H Narrowe.

"Horan Miriam (jungfru Maria) och hennes bastard till son, Jesus" har Woody Allen sagt.
"När Gud är deprimerad sitter han inte på sin tron." (Leonard Cohen)

Kabbalisten Leonard Cohen.

I skolor för judiska barn får de lära sig Talmud, där det bland annat står att "Jesus kokas i helvetet i exkrementer." Talmud, Gittin 56b.
Yeshoshua Zetler, en av de som sköt medlaren greve Folke Bernadotte på öppen gata i Jerusalem, på en direkt order av Yitzhak Shamir (senare premiärminister), hade denna synpunkt i Israels TV, enligt Aftonbladet 10/9, 1988:

"Det var inget mord utan en avrättning. I dag, när hela världen väsnas för att få oss att lämna ifrån oss delar av Israels land, kan vi finna inspiration i Bernadottes öde."

Den judiske frimuraren Yitshak Cremieux (1821- 1899) utryckte judarnas känslor:

"En jude blir inte under några omständigheter vän till en kristen eller en muslim innan det ögonblick kommer när ljuset från den judiska tron, den enda religion med förnuft, lyser över hela världen. Utspridda i andra länder som sedan urminnes tider var fientligt inställda till våra rättigheter och intressen önskar vi primärt att vara och förbliva, oåterkallerligen, judar. Vår nationalitet är våra fäders religion och vi erkänner inte någon annan nationalitet. Vi bor i främmande länder och kan inte röra om i de ombytliga ambitionerna i de länder som är helt och hållet främmande för oss, medan vår egen moral och materiella problem är i fara. Den judiska läran [talmud och kabbala] måste utbredas i hela världen---

--- Vart än ödet leder oss, fast vi utspridda över hela jorden, måste ni alltid anse er vara medlemmar av Den Utvalda Rasen. Om ni inser att era fäders tro är er enda patriotism, om ni vidgår att oaktat de nationaliteter ni antagit alltid och överallt bildar ett enda folk, om ni tror att judenheten allena är den enda religiösa och politiska sanningen, om ni är övertygade om det, ni, Judar av Universum, kom då och låna vår vädjan era öron och bevisa oss ert samtycke."Vår sak är stor och helig, och dess framgång är garanterad. Kristendomen, vår fiende sedan urminnes tider, ligger i dammet, dödligt sårad. Det globala nät som Judaismen [judenheten] kastar över jorden vidgas och sprides dagligen, och de ögonblickliga profetiorna i våra heliga böcker skall till slut förverkligas---

- - -Den tid är nära, när Jerusalem skall bli ett bönehus för alla länder och folk, och den judiska monoteismens banér skall utbredas och hissas över de mest avlägsna stränder.
Vår makt är oerhörd, lär er använda denna makt för vår sak. Vad har ni att frukta? Den dag är icke avlägsen när jordens alla rikedomar och skatter kommer att bli judarnas egendom."

Enligt Nationell Judisk Informations-Service, USA:

"Judaismens rabbiner förstår det, liksom kristna rörelsers ledare förstår det, och Rabbi Moshe Maggal i Nationell Judisk Informations-Service uttryckte detta redan 1961, när termen jude-kristen var relativt ny: 'Det existerar inte något sådant som en judekristen religion. Vi betraktar de två religionerna som så olika, att den ena utesluter den andra.'"

"Detta folk, det judiska, skall härska över alla andra ... Detta folk är i sanning Israel, mänsklighetens överlägsna förebild under vilket alla andra folk står. Israel förkroppsligar själva godhetens idé och Det Goda är övermänniskornas eller övernationens egendom, som besitter kraften att utsträcka sina liv för att fullkomna världsherrens vilja utan hänsyn till vad den stora massan av lägre stående folk därmed kan åsamkas och utan hänsyn till de skador som därmed kan vållas. Ty endast och allenast övermänniskan och övernationen är människosläktets adel och blomma. Alla övriga nationer och folk är bara skapade för att tjäna detta utval som utgör ledarna."

Peter Hoagland, senator för delstaten Nebraska, USA, i ett radiotal 1983:

"De som tror bokstavligen på Bibeln har inte rätt att indoktrinera sina barn med sina religiösa trosbegrepp, för vi, staten; håller på att förbereda dem för år 2000, då Amerika kommer att vara en del av ett globalt samhälle, där deras [de kristnas] barn inte passar in."

 

 

Nya Dagen censurerar sin nätdebatt. Därför får den som håller sig till sanningen söka sig annorstädes. Man undrar hur denna anonyma röst slank förbi censuren:

"Med judar idag menar vi den lilla del av antikens judar som valde att inte tro på Kristus. Av romarrikets befolkning på Jesu tid har jag sett uppskattningen att så mycket som 12% var judar. Om den siffran stämmer, så betyder det att den del av judarna som behöll den förkristna tron var en mycket liten andel. Idag, tvåtusen år senare, gör dessa icke-kristna judar anspråk på att vara 'Israels folk' och 'Abrahams säd'."

"Det är viktigt att kristna tar parti när det gäller staten Israel og det judiska folket."
(Ulf Ekman uttalar sig på "Levende Ords" Israelsdag i Bergen, Norge).

"En kultist är någon som har en stark tro på Bibeln och Jesu andra tillkommelse; som ofta går på bibelstudier; som i hög grad offrar pengar till kristna ändamål; som undervisar sina barn privat; som har samlat på sig överlevnadsförråd och har en stark tro på det 2:a tillägget [i den amerikanska konstitutionen]; och som misstror en stor regering. Vilken som helst av dessa får anses vara det ["kultister"], men sannerligen mer än en [sort] ger oss anledning att betrakta en sådan person som ett hot, och hans familj är i en risksituation som berättigar statlig inblandning."
(Den judiska justitieministern Janet Reno i amerikanska TV-nyheter, 26/6 1994)

"Jag vill viga mitt föredrag på detta seminarium till möjligheten av att vi nu går in i ett judiskt århundrade, en tid då broderskapets anda, en icke-ideologisk blandning av det känslomässiga och det förnuftiga, då motståndet mot grupper och klasser kommer att bryta fram med hjälp av anti-nationalismens krafter krafter för att ge oss en ny typ av samhälle. Jag kallar denna process judaiseringen av kristendomen , för kristendomen kommer att bli ett hjälpmedel för att göra detta samhälle judiskt." (Den judiske rabbinen Martin Siegel)

JUDARNA IDAG ÄR LIKADANA TALMUDISTER OCH KABBALISTER SOM DE SOM FANNS PÅ JESU TID!

Det finns en världsregering.
Världen globaliseras allt mer. Det är judarna som har pengarna för att förvandla världen och internationalisera den enligt sina egna önskemål. Vi bör som kristna hålla ögat på Israel och förändringar i Mellanöstern som sker med hjälp av judiska personer på höga platser i främst USA, men även EU. Dessa bildar ett inofficiellt globalt styre.
Genom sina många krig i området försöker Världsregeringen spräcka Mellanöstern och dess arabstater i så många bitar att det aldrig kan bli helt igen, allt i namn av "kriget mot terrorn." De avslöjar sig därmed, trots sitt hemlighetsmakeri i Bilderberggruppen och Trilateralen etc, genom sin välkända metod: "Härska genom att söndra."
Ett exempel på det var CIAs operation i Afghanistan 2001 då de försökte ta Usama Bin Ladin.
Med sig hade de ett vapen – pengar. Så kunde de köpa sig hjälp av krigsherrarna i Norra och Östra alliansen, som vardera fick upp till 500 000 dollar för beskydd av CIA-styrkorna, medan dessa läste av sina ko-ordinater så att de kunde skicka bombplan till mål i Tora Bora-bergen.
Dessa agenter upptäckte till och med Bin Ladin stående i en grotta, men han var svårfångad och lyckades senare fly över gränsen till Pakistan, där han förskansades i en anläggning med 10 m tjocka väggar.

Som vi vet lyckades en grupp modiga amerikaner genom eldstrider ta sig in i Bin Ladins näste som flyttats till en lyxvilla utanför Islamabad i Pakistan den 1 maj 2011, och sköt honom där. Han hade blivit såld av informatörer.

Stanley Sjöberg.
Den svenske pingstpastorn Stanley Sjöberg, som för ett par år sedan förordade en "dialog" med terroristen Bin Laden (!) var enligt en källa i varje fall nöjd med bin Ladens frånfälle. "Bläckfisken" Sjöberg var antingen dum eller senil när han gick ut med en artikel på internet, där han påstod att "Islam kommer att ta över hela världen," vilket låter föga troligt.

Vi har mer att frukta från den bläckfisk som gastkramar USA, de penningstarka judarna och alla deras hemliga organ och sällskap. När Världsregeringen träder in i offentlighetens ljus kommer de att frambringa den värste diktatorn i världshistorien, "den heliga ormen," som är judarnas egen framtida führer. Och han kommer inte att sitta i Kabul.
De som vill veta mer om "den heliga ormen," läs de relaterade artiklarna av John S. Torell:

http://www.eaec-se.org/articles/Torell/juli_1999_nyhetsbrev.htm
http://www.eaec-se.org/articles/Torell/Jacob-Frank-Nihilismens-Grundare.htm
http://www.eaec-se.org/articles/Torell/Judarnas-Kabbala.htm

Kabbalans teologi.
Denna teologi går ut på att den maskulina delen av Gud skulle ha blivit deprimerad när han hade skapat världen och att det då skulle uppstått ett vacum i hans mitt där den feminina delen av Gud, Sofia, föll ned i avgrunden och förvandlades till den heliga ormen. Enligt Kabbalan finns det bara två sätt att få upp den heliga ormen ur avgrunden, antingen måste judarna göra världen så god som möjligt, eller så ond som möjligt, det goda sättet övergavs snart som omöjligt, och istället går alla judiska insatser sedan Kabbalan utvecklades ut på att göra världen så ond som möjligt. Allt enligt professorn i Kabbala vid Jerusalem University, Israel.

De flesta sionistiska pastorer undviker kategoriskt alla bibelställen som handlar om fariséer och skriftlärde och andra motståndare till Jesus.
Juden söker alltid en kristen sionist som han i sitt stilla sinne kallar "nyttig idiot," och som vill stödja den orättfärdigt tillkomna nuvarande jordiska staten Israel, trots att Palestina var en romersk provins från början och har varit i palestinsk ägo sedan tolvhundratalet och hette Palestina ända tills utropandet av Israel 1948 (över FN-sände Folke Bernadottes döda kropp).

En svensk nihilist.
Jacob Frank var nihilismens grundare. Hans läror präglade även den svenske uppsaliensaren och nihilisten Axel Hägerström (1868-1939). Han förnekade existensen av en objektiv moral. I och med det blir våra värdeomdömen om vad som är gott eller ont endast utsagor om våra känslor inför saker och ting.
Men hur skulle det bli om vår moral bara bestod av känslor? Skulle vi släppa ut alla farliga fångar i samhället? Och om de bevisades en sån ynnest så anser ju många kriminella att de aldrig har gjort något.
De förhåller sig alltså känslomässigt neutrala till sina förbrytelser.
Därför behöver vi i våra samhällen ha en allmän moralisk skala att gå efter.
Hägerstens sk värdenihilism går ut på att utsagor om ont och gott saknar mening utanför det psykologiska området, men det förhåller sig inte så, rättsligt sett.

Judar som sannolikt tillhör Världsregeringen:

Joe Lieberman: Chef för Homeland Security.
Diane Feinstein: Chef för senatens säkerhetskommitté
Daniel Benjiman: Chef för kontraterrorismen
Leon Panetta: Försvarsminister. Jude som härstammar från Italien
TROR DU VERKLIGEN ATT DETTA ÄR EN TILLFÄLLIGHET?

WZO
World Zionist Organization, eller ZO, grundades som Sionistorganisationen år 1897 vid den första sionistkongressen i Basel 1897. Den bytte namn till World Zionist Organization år 1960. Det är där man ska leta om man vill avslöja Världsregeringen, men som vi vet har hedningar inte någon insyn i denna organisation och knappast vanliga judar heller. Den är mycket ljusskygg.
Namnen på de som varit presidenter i WZO under årens lopp:

 • Theodor Herzl : (1897–1904)
 • David Wolffsohn : (1905–1911)
 • Otto Warburg : (1911–1921)
 • Chaim Weizmann (första gången) : (1921–1931)
 • Nahum Sokolow : (1931–1935)
 • Chaim Weizmann (andra gången) : (1935–1946)
 • David Ben-Gurion : (1946–1956)
 • Nahum Goldmann : (1956–1968)
 • Ehud Avriel : (1968–1972)

Exekutivkommitten för WZO och det judiska stödet för Israel

 • Simon Greenberg (1963 - 1968)
 • Louis Arie Pincus (1968 - 1973)
 • Yitzhak Navon (1972 - 1978)
 • Aryeh Dolchin (1973 - 1975),
 • Pinhas Sapir (1975 - 1975)
 • Aryeh Dolchin (1975 - 1976)
 • Yosef Almogi (1976 - 1978)
 • Aryeh Dolchin (1978 - 1987)
 • Simcha Dinitz (1987 - 1994)
 • Yehiel Leket (Feb 1994 - Feb 1995)
 • Avraham Burg (Feb 1995 - Feb 1999)
 • Sallai Meridor (25 Feb 1999 - 2005), "acting" until May 1999, then elected
 • Zeev Bielski (2005 - 2009)
 • Avraham Duvdevani (2010 – nuvarande president)

Natan Sharansky som valdes som ledare av Jewish Agency på det 36e Zionist Congress 15 Juni 2010.

Det är från WZO som Antikrist en gång kommer att utväljas.

Bibeln säger:

"Och du, dödsdömde, ogudaktige furste över Israel, du vilkens dag kommer, när din missgärning har nått sin gräns, så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Det som nu är skall icke förbliva vad det är; vad lågt är skall upphöjas, och vad högt är skall förödmjukas. Omstörtas, omstörtas, omstörtas skall detta av mig; också detta skall vara utan bestånd, till dess han kommer, som har rätt därtill (Jesus), den som jag har givit det åt." (Hes 21: 25-27)

Rovdjur i maktens korridorer.
Det finns fler judiska personer som skulle platsa: Alan Greenspan (förre ledaren för Federal Reserve Bank), Paul Wolfowitz, American Defense Policy Board Committee (ADPBC), Richard Perle (förr ADPBC), Henry A Kissinger (ADPBC), James Schlesinger; Martin Strmecki; Andrew Krepinevich (Center for Strategic and Budgetary Assessments); Larry Silverstein, Bankhusen Goldman-Sachs, Rothschild, Warburg UBS; Rockefellerstiftelsen och en del andra. Vilka som är de ledande figurerna i denna samling vet bara de själva.

En av personerna i den nuvarande judiska Världsregeringen är Henry A Kissinger, en individ som borde ha åtalats för länge sen och inkallad till domstolen i Haag för krigsförbrytelser. Men hans amerikanska medborgarskap har skyddat denne otäcke jude som har en färd till helvetet att vänta sig. Han är för närvarande 85 år, så det dröjer väl inte så länge tills det händer. Hans avskyvärda bombdåd och andra hemska gärningar känner du säkert till. Till sitt förtret har han förstört sitt eget rykte. Jag har beskrivit honom i Henry Kissinger - Vem är han?www.eaec-se.org, om du vill veta mer om karlen.

Dessa personer stöder konflikter och krig på bortaplan.
Matransonering och bostadsbrist. Griniga gamla gubbar skickar ut pojkar i blomman av sin ungdom till kanonmat. Till Afghanistan, Israel, Irak och Pakistan. Den splittring som uppstår i Mellanöstern gynnar judarna. De härskar genom att söndra, precis som en gång Napoleon. Saudiarabien ger de sig inte på, så länge saudierna säljer olja till USA.

Full av hädelser.
Talmud, som är full av hädelser mot Gud håller judarna som sin allra främsta "heliga" skrift. Kabbalan studeras av de flesta unga judar. Bland "hedningarna" studeras Kabbalan av såna personer som tror på New Age, det högsta hönset för rörelsen i USA är numera den snuskiga popstjärnan Madonna, som troget besöker rörelsens kabbalister. Denna mer än femtioåriga hagga borde ha lagt av med kråksången för länge sen. Istället blir hon petad av andra, inte fullt så snuskiga sångerskor. Hon ger inte sina barn någon veckopeng om de inte säger att de beundrar sin mamma, sägs det. Leksaker till barnen handlar hon bara i second-hand affärer. Stackars barn!

Ett telebolag har en TV-reklam som visar ett svart får med ett litet vitt lamm som döps i en kyrkas dopfunt medan det svarta fåret sjunger en andlig sång ihop med församlingen, en klar hädelse. I svensk TV svär man som aldrig förr, även med barn närvarande, i de amerikanska programmen hörs ständiga bleep, i bland tar de med svordomar. I dessa program missbrukas ständigt Guds namn, en svår synd. Den judiske TV-producenten Jan Scherman importerar sådana program från USA och England.

Världen är trött och det blåser upp till storm men en lugnande fyrbåk lyser upp i mörkret:

Friheten att vara ett Guds barn!
Du kan tryggt anförtro din framtid åt Jesus.
Han har redan gjort allt för din frälsning, men det är du som ska ta första steget genom att vända dig till Gud som en vän! SLUT

Tilbake til Norske siden