Noen Uttenkte Herskeprinsipper

Leif Fjeldberg


Den almindelige økonomiske Krise.

Det ovennævnte fjendtlige Sindelag vil øges endnu mere p.G.a. den økonomiske Krise. Denne Krise vil til sin Tid forhindre alle "Børsaftaler" og al industriel Virksomhed. Når vi ved alle brugbare Midler samt ved Hjælp af Pengene, der alle er i vore Hænder, har fremtvunget en almindelig økonomisk Krise - vil vi på samme Tid i alle europæiske Lande kaste hele Masser af Arbejdere på Gaden. Disse Arbejdere vil da med Fornøjelse dræbe Overklassen, som de i deres Uvidenhed har misundt lige siden deres Barndom, og hvis Formuer, man da kan plyndre.

Den mellemfolkelige Konkurrence i Handel og Industri.
Spekulationens Opgave.

Vi må - for at de Kristne ikke skal få Tid til at tænke og lægge Mærke (til os og vore Gerninger) - lokke dem bort til Handel og Industri.

På denne Måde vil hvert Folk søge sine egne Fordele, og i Kampen for dette, mærker de ikke deres fælles Fjende (Jøderne). - Men for at "Friheden" helt skal kunne opløse og ruinere Kristensamfundene, må man gøre Industrien til Genstand for Spekulation. Dette vil nemlig bevirke, at de Penge, som Industrien tjener på Landbruget (Jorden), ikke bliver i Industriens Hænder, men overgår til Spekulation, - idet vil sige i vore Kasser.

Guldet er Statsmaskineriets Drivkraft.

Alle Statsmaskinens Hjul bevæges ved Hjælp af den Drivkraft, som er i vor Magt, og denne Drivkraft- er Guldet. Den af vore Lærde udtænkte Videnskab om den politiske Økonomi har gennem Aarhundreder erkendt, at Kapitalen er Magten.

Lede ved for megen Talen.

Vi vil antage alle Partiers og Retningers Udseende samt foreslå Folketalere fra disse Partier, som ved en uudtømmelig Talestrøm gør Folket led og ked af den megen Talen, og giver dem Afsky for Talere. *) Truster, O.A.

Forhøjelse af Arbejdslønningerne og Fordyrelse af Livsfornødenhederne.-
Lad os kun forhøje Arbejdslønnen!

Det vil alligevel ikke være til nogen Gavn for Arbejderne, idet vi samtidig fordyrer Nødvendighedsartiklerne og giver det Udseende af, at det er en Følge af Landbrugets og Kvægavlens Forfald. - Ja, vi vil desuden flittigt undergrave Produktionskilderne ved, at vi vænner Arbejderne til Anarki og Drukkenskab og gør os alle mulige Anstrengelser for at drive alle de Kristnes intelligente Kræfter bort fra Jorden (Landbrug og Grundejendom).

Den hemmelige Mening i Propagandaen for de økonomiske Teorier.

For at vor Politiks virkelige indhold ikke for tidligt skal opdages af de Kristne, vil vi maskere den og skjule den under en human Stræben for at tjene de arbejdende Klasser og de store økonomiske Principper. Derfor må vore økonomiske Teorier drive en virk som Propaganda.

De Kristne er Får.

De Kristne er en Fårehjord, og vi er for dem Ulvene! Og I vide, hvordan det går med Fårene, når Ulvene er sluppet ind i Fårefolden.

De lukker stadig Øjnene for alt, medens vi lover at gengive dem alle de Friheder, vi har berøvet dem, når vi har kuet Fredsfjenderne og tæmmet alle Partier.

Er det mon Umagen værd at tale om, hvor længe de kommer til at vente?

Statslån.

Ethvert Lån er et Bevis på Statens Svaghed og på Uduelighed hos Stats-myndighederne (Regeringerne).

Lånene hænger som et Damokles-Sværd over Regenterne, som i Stedet for at tage ekstraordinære Skatter - af deres Undersåtter vender sig med udstrakte Hænder til os for at tigge om Almisser af de jødiske Bankiers. De udenlandske Lån er Blodigler, der umuligt kan fjernes fra Statslegemet, inden de falder bort af sig selv, eller Staten selv bortkaster dem. Men Kristenstaterne tager dem ikke bort; derimod anbringer de stadig nye, så de uundgåeligt må bukke under for Selvåreladning.

Lån - det er at udgive Statsveksler, der forpligter Staten til at betale en vis pCt. i Proportion til den lånte Kapital. Hvis Lånet betales med 5 pCt., så betaler Staten efter tyve Aars Forløb en meningsløs Procentsum, der er ligeså stor som selve Lånet, - efter 40 Aars Forløb betales den dobbelte Sum - efter 60 Aar den tredobbelte Sum, og Gælden vedbliver stadig at være den samme ubetalte Gæld.

Det fremgår tilstrækkelig tydeligt af denne Beregning, at en Stat, der låner udenlands, tager de sidste Skillinger hos de arme Skatteborgere for at betale de udenlandske Kapitalister, hos hvem de har optaget Lånene, i Stedet for at samle disse Skillinger til sine Behov uden at skulle betale Renter af dem.

Så længe Lånene var indre Lån overførte de Kristne kun Pengene fra den Fattiges Lomme til den Riges; men da vi, hvad der var nødvendigt, narrede dem til at overføre Lånene til de udenlandske Markeder, strømmede alle Staternes Rigdomme ind i vore Lommer, og alle de Kristne begyndte at betale os undersåtlig Skat.

Men om de regerende Kristnes Letsindighed m.H.t. Regeringsaffærer samt Ministrenes Bestikkelighed eller andre ledende Mænds Ukendskab til Finansspørgsmål har pantsat de respektive Lande til os med ubetalelige Gældsposter, så bør vi også huske på, hvilke Anstrengelser og hvilke Summer dette har kostet os!!

Industripapirer (Aktier).

Vi vil også lade Staten købe Industripapirer og således forvandle den fra sin nuværende Stilling som Betaler af Afdrag på Lånene til en beregnende Långiver. En sådan Forholdsregel vil gøre Ende på Pengestagnationen, Dagdriveriet og Dovenskaben, der er os så nyttig hos de selvstændige Kristne, men som ikke er ønskværdig under vor Regering.

Hvor klart ser vi ikke de Kristnes rent dyriske Tankeløshed, som bl.a. giver sig Udslag deri, at de, da de optog Lån hos os, ikke tænkte på, at de måtte udpresse de samme Penge og dertil ydermere Renter ud af Statslommerne (Borgernes) for at betale os. Hvad havde været rimeligere end at tage Pengene direkte hos Borgerne.

Det geniale i vor udvalgte Forstand ses tydeligt, når man betænker, at vi har forstået at fremstille Lånespørgsmålet således for dem, at de til og med har ment, det var til deres egen Fordel.

Når Tiden er inde, vil vi fremlægge vore Beregninger belyste af de Erfaringer, vi i Aarhundreder har gjort i Kristen-Rigerne. Disse Beregninger vil komme til at udmærke sig ved Klarhed og Fasthed og vil for hele Verden tydeligt vise, hvor praktiske vore Reformer er. De skal gøre en Ende på de Misbrug, ved hvilke vi har underkuet de Kristne, men som vi ikke vil tåle i vort Rige.

Vi vil indrette hele Regnskabsvæsenet således, at hverken Regenten eller de underordnede Embedsmænd vil være i Stand til ubemærket at unddrage den ubetydeligste Sum fra dens Bestemmelse eller at anvende den til noget andet end det, hvortil den er afsat i det planlagte Budget.

Thi uden en klar og bestemt Plan er det overhovedet utænkeligt at regere ordentligt. Går man henad Vejen i Tåge med ubestemte Reserver, så går både Helte og Kæmper under på Vejen.

Ophævelse af Fondsbørsen.

Når vi bestige Verdenstronen, skal alle sådanne Finanshenlæggelser (Fonds), som ikke tjener vore Interesser, sporløst Forsvinde, ligesom alle Fondsbørser, fordi vi ikke kan tillade, at vor Anseelse og Magt svinger sammen med Værdien af vor Ejendom. Denne vor Ejendom vurderer vi Stabilt ved Lov til dens fulde Værdi uden Mulighed for at stige eller falde.

Vurdering af industrielle Institutioner.

Vi vil erstatte Børserne med storartede Statskreditinstitutioner, hvis Opgave det bliver at vurdere industrielle Institutioner i Følge Regeringsberegninger. Disse Kreditinstitutioner vil være i Stand til på en Dag at udsende industrielle Værdipapirer for 500 Millioner eller at opkøbe til samme Beløb. På denne Måde vil alle industrielle Foretagender blive afhængige af os. I kan selv tænke Eder til, hvilken Magt vi skaber os herigennem.


Tilbake til Norske siden