Bibelen beviser sin egen troverdighet

Av Leif Fjeldberg

Bibelkritikere påstår at Bibelens skrifter menneskes verk, men hva sier Bibelen selv?

"For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd." 2 Pet. 1: 21

Hvilen rett hadde Peter til å skrive og påstå dette? Jesus forteller det i sin avskjedstale til apostlene: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære de nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere." Joh. 16: 12-13

Denne Talsmannen er sannhetens ånd, som også David skriver om i Salme 139, og er et bilde av Guds nærvær ved sin ånd. David bekrefter at denne Guds ånd talte gjennom han: "Herrens Ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge." 2 Sam. 23: 2 Det var derfor David kunne forutsi og beskrive Jesu skjebne og lidelse i Salme 22 med detaljer som alle ble fullbyrdet omkring 1000 år senere og er beskrevet og bekreftet i Det nye testamentes evangelier.

Andre tydelige bekreftelser på at Bibelen ikke er menneskeskapte fantasier er profetenes korttidsprofetier som alle er blitt oppfylt og som er omtalt og bekreftet i verdslig verdenshistorie. Her er noen eksempler: Profeten Esaias forutsa både Jerusalems ødeleggelse, judafolkets fangenskap i Babel og Babels undergang i kapitlene 39, 46 og 47. Og profeten Jeremias i sin profeti om judafolkets bortførelse oppgir nøyaktig når han fikk Herrens ord om folkets bortførelse i kap.25. I vers 3 forteller han at Herrens ord kom til ham i hele 23 år uten at folket ville høre. Folket skulle bortføres og tjene Babels konge i 70 år. I Jeremias 29. står det: "For så sier Herren: Når 70 år har gått for Babel vil jeg se til dere og oppfylle for de mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted (Jerusalem). Og slik gikk det.

Jesus la stor vekt på det som loven og profetene hadde sagt d.v.s. hele det Gamle testamente.

Daniels bok er full av profetier om det som skulle skje. Profetiene om verdensrikene Babel, Persia, Grekenland og Romerriket og det skjedde som det var sagt. Men en hel del av Daniels profetier om det siste riket er ikke skjedd enda. Det står at det skal skje i endens tid. Det samme gjelder Esaias 2 og deler av Esaias 53 og Jeremias 3: 15-17. Men det som er oppfylt av profetiene burde vise alle ret-tenkende mennesker om at Bibelen ikke er menneskelige fantasier. Samtidig beviser det at GUD EKSISTERER.

Det er skremmende å tenke på at mange kristne mennesker, til og med prester, kan komme i anfektelser om denne avgjørende kjensgjerning. Kan det tenkes at det kommer av at de ikke leser Bibelen grundig nok? Eller kanskje med en gal innstilling?


Tilbake til Norske siden