Sytti Uker

Dan 9:24-27

Jan Arntsen 07/07

”Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerninger og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.”

”Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel.”

”Og efter de to og seksti uker skal den salvede utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er krig; ødeleggelse er fast besluttet.”

”Og en uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.”

”Og en uke skal gjøre pakten fast for de mange” Denne uke – den syttiende uke - er den siste av de sytti uker. Denne uke er delt med en begynnelse og en slutt, den er delt på midten.

Den første del av uken; ”i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre”

Den siste del av uken; ”på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.”

Guds Ord har vist oss hva som skjedde i første del av uken – 3 ½ år.

Om det som skal skje i den siste del av uken – 3 ½ år, er ifølge Guds Ord, ennu ikke oppfylt.

Dette er den uoppfylte profeti: Dan 9: 27 – siste del av den syttiende uke; ”på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges”

Jesus Kristus viser til den samme profeti; ”Når Dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn – den som leser det, han se til å skjønne det! ” Matt 24: 15

Dersom denne siste del av Daniels profeti var oppfylt, ville Jesu Kristi advarsel være usann.

Guds Sønn bekreftet at profetien, om den syttiende uke, skulle oppfylles ved en todelt profeti.

Slaktoffer og matoffer skulle opphøre ved avslutningen av den første del av Daniels syttiende uke.

”Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg, brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre, Gud, din vilje” Hebr 10: 5-7. (Slm 40: 7-9 / 51: 18-19)

Profetien om de sytti uker, er fortsettelsen av Guds frelsesplan, etter Babylons opphold, med en tilmålt tidslengde på sytti år.

Det er en ufattelig orden i Guds frelsesplan.

La oss søke forståelse av profetien om Daniels sytti uker. Svaret finner vi i Guds Ord.

De sytti uker er delt inn i syv uker – seksti to uker og en uke. De er med andre ord ikke sammenhengende i en tidsperiode, men de har en tredelt sammenbinding, i en profeti.

Videre er de sytti uker delt inn i alvorlige profetiske syn og hendelser for Guds frelsesverk;

Profetiene ”er tilmålt ditt folk og din hellige stad” Altså gjelder profetien Guds plan.

til å innelukke frafallet

til å forsegle synder

til å dekke over misgjerninger

til å føre frem en evig rettferdighet

til å besegle syn og profet

til å salve et Aller–helligste

”er tilmålt ditt folk og din hellige stad”

Tidsperioden tar utgangspunkt ved Juda stammes fall. Det er en profetert tidsfastsettelse, en begynnelse av de sytti uker. Begrunnelsen for denne tilmålingen står skrevet slik; ”Sedikias var en og tyve år gammel da han blev konge, og han regjerte i elleve år i Jerusalem; hans mor hette Hamital; hun var datter av Jirmeja og fra Libna. Han gjorde hva ondt var i Herrens øyne, aldeles som Jojakim hadde gjort. For på grunn av Herrens vrede gikk det så med Jerusalem og Juda, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. Og Sedikias falt fra kongen i Babel.” 2 Kg 24: 18-20

”til å innelukke frafallet”

Ordet ”innelukke” står kun skrevet i Dan 9: 24 (1930 Bibeloversettelsen) I King James oversettelse av 1611 står det skrevet; ”til å gjøre slutt på overtredelsen”.

Forståelsen av dette må bli at Gud lar det bli an avslutning på Juda dyrkelse av ondskap.

”til å forsegle synder”

Ordet ”forsegle” betyr å tillukke.

I King Jams 1611 står det skrevet; ”til å gjøre ende på synder”

”til å dekke over misgjerninger”

Ordet ”dekke” betyr å skjule.

I King Jams 1611 står det skrevet; ”til å gjøre soning for syndeskyld”

”til å føre frem en evig rettferdighet”

”evig rettferdighet” står for Guds frelsesplan, og i King Jams 1611 står det skrevet; ”føre inn evigvarende rettferdighet”

”til å besegle syn og profet”

Dette er Guds bekreftelse på hans forutsagte syn og profetier. Derfor skal ”profet” bekreftes.

I King Jams 1611 står det skrevet; ”forsegle synet og profetien”

Leser vi 3 Mo 26 kapittel, vil vi få et bedre lys over Guds dom av Juda og resten av Israels 12 stammer. (”Og Dere skal ha gammel grøde å ete inntil Dere må føre den bort for den nye grødes skyld” – 26: 10 ”Da skal landet gjøre fyldest for sine sabbatsår hele den tid det ligger øde, mens Dere er i eders fienders land; da skal landet hvile å gjøre fyldest for sine sabbatsår” – 26: 34)

”til å salve et Aller–helligste”

Her viser Guds Ord til paktskifte – til Jesu død og oppstandelse. ”en stjerne stiger opp av Jakob” 4 Mo 24: 17

Hvorfra begynner beregningen av de sytti uker?

I Esras bok står det skrevet; ”Det var i perserkongen Kyros første år; da vakte Herren, for at hans ord gjennom Jeremias munn skulle oppfylles, slike tanker i perserkongen Kyros ånd at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse: Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge ham et hus i Jerusalem i Juda.” Esr 1: 1-2

Det står altså skrevet at ”Herren vakte, for at hans ord gjennom Jerimias munn skulle oppfylles” og det var kong Kyros som ”fikk disse tanker - å bygge ham et hus i Jerusalem i Juda.”

Det står videre skrevet om hva som skjedde etter kong Kyros utrop og kunngjøring;

”Dette var de menn fra landskapet Juda* som drog hjem fra fangenskapet i det fremmede land – de som kongen i Babel Nebukadnesar hadde bortført til Babel, og som nu vendte tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin by” (*Judarike) Esr 2:1

De som vendte tilbake fra Babel, er beskrevet i Krønikene;

”Dem som sverdet hadde levnet, førte han som fanger til Babel, og de blev hans og hans sønners træler, til perserriket fikk makten, for at Herrens ord i Jeremias munn skulle bli oppfylt – til landet hadde gjort fyldest for sine sabbatsår; alle de dager de lå øde, hadde det hvile – til sytti år var gått til ende.” 2 Krø 36: 20-21

Det står skrevet at de som tilbake fra Babel, begynte sitt arbeide i den annen måned, i det andre år, etter at de var kommet til Guds hus i Jerusalem

Esr 3: 8 De sang Herrens lov og pris, og folket brøt ut i fryderop, og de priste Gud Esr 3: 11

(I 539 f.Kr. marsjerte Kyros triumferende inn i den antikke byen Babylon. Etter denne seieren satte han standarden som den gode erobreren ved å erklære det som har blitt kalt Kyros menneskerettskontrakt. Kong Kyros kom fra Akemenide-dynastiet og var den første i rekken med persiske herskere, grunnlagt av Akamenes, persernes høvding, rundt 700 f.Kr. – kilde: Wikipedia)

Så skjer det at Judas og Benjamins motstandere prøver å blande seg med Juda og Benjamin, ved å spille med falske hensikter. Esr 4: 1-2 Svaret som de fikk var, ”det lar seg ikke gjøre.”

”Under Ahasverus regjering, i den første tid av hans kongedømme, skrev de en klage mot dem som bodde i Juda og Jerusalem” Esr 4: 6

(kong Ahasverus var sannsynligvis far til kong Darius. Se Dan 9: 1)

Det står ikke skrevet at arbeidet på Guds hus opphørte, tross trusler og klager.

Perioden etter kong Kyros regjeringstid, og inntil kong Artaxerxes stoppet arbeidet, var en periode hvor arbeidet har pågått med hindringer og avbrudd, flere ganger. (”det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel” - Dan 9: 25)

Til slutt skrev Bislam, Mitredat, Tabeel og hans andre embedsbrødre en klage til kong Artaxerxes av Persia, under hans regjeringsistid. Esr 4: 7-16 Skrivelsen resulterte i at Kong Artaxerxes stopper arbeidet ved denne beslutning; ”Så gi nu befaling til å hindre disse menn, så denne by ikke blir bygget opp igjen, før det kommer befaling fra meg, og ta eder i vare for å gjøre eder skyldige i nogen forseelse i denne sak, så skaden ikke skal bli verre og kongen lide tap!” Esr 4: 21-22

”Da stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem, og det blev intet gjort med det før i det annet år av perserkongen Darius regjering.” Esr 4: 24

Arbeidet på Guds hus bli gjenopptatt under kong Darius regjeringstid.

”Profeten Haggai og Sakarias, Iddos sønn, som også var profet, profeterte for jødene i Juda og Jerusalem; i Israels Guds navn profeterte de for dem. Da tok Serubabel, Saltiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, til å bygge på Guds hus i Jerusalem, og Guds profeter var med dem og støttet dem.” Esr 5: 1-2

Vi kan lese om Guds profetier til Juda, slik de står skrevet hos Haggai og Sakarias.

Guds profetier, gjennom sine to profeter, lyser som et fyrtårn over Guds frelsesplan.

Hos begge profetene står det skrevet at arbeidet på Guds hus i Jerusalem blei gjenopptatt i kong Darius annet år.

I Daniels profetier står det skrevet;

”I Darius, Ahasverus sønns første regjeringsår – han som var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket – i det første år av hans regjering la jeg, Daniel, i bøkene merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremias – at han ville la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner.” Dan 9: 1-2

Meldingen som kom fra kong Darius, til Juda, var endelig og bestemt; ”Måtte så den Gud som har latt sitt navn bo der, slå ned alle konger og folk som strekker ut sin hånd for å gjøre mot dette påbud og for å ødelegge dette Guds hus i Jerusalem! Jeg, Darius, har gitt denne befaling; den skal utføres nøyaktig.” Esr 6: 12

Termeplet – Guds hus i Jerusalem – ble bygget og stod ferdig, slik Gud gjennom sine profeter Haggai og Sakarias hadde befalt.

”Så blev da dette hus fullt ferdig til den tredje dag i måneden adar i det sjette år av kong Darius regjeringstid.” Esr 6: 15

I Guds Ord står det skrevet at arbeidet på Guds hus i Jerusalem, begynte etter kong Kyros tillatelse, og at arbeidet blei stoppet av kong Artaxerxes. Det er umulig å finne den spesifiserte tidsperiode om arbeidstiden, i historien. Men i Guds Ord står arbeidstidens totale lengde skrevet, tross avbrudd over mange år; ”Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker” – Dan 9:25)

Tidspunktet ”syv uker”

Kong Kyros regjerte fra år 538-529, slik Bibelforskere og vitenskapen har beregnet.

Kong Artaxerxes regjerte fra år 464-423, etter de samme beregninger.

Kong Darius II regjerte fra år 423-404, etter samme beregninger, alle f.Kr.

I Guds Ord står det skrevet at det skal gå syv uker Dan 9: 25.

Bibelforskningen er enige om at beregningen av disse uker er dag/år prinsippet, slik at syv uker blir syv ganger syv – til sammen 49 år.

Tidspunktet fra ”ordet utgår”, er fra Kong Kyros regjeringstid som begynte i år 538 f.Kr. noe som er bekreftet i Guds ord. Esr 1: 1-2

Det stå skrevet i Esras bok at arbeidet begynte i den annen måned i det andre år av kong Kyros regjeringstid. Esr 3: 8

Dersom vi skal gjøre et forsøk på tidsfastsettelsen av denne perioden som er beskrevet som ”syv uker” – 49 år – har selve arbeidet pågått i noe kortere tid enn 49 år.

I den tid kong Kyros og Ahasverus regjerte, var en tidsperiode på totalt omkring 115 år, og som er tiden inntil kong Artaxerxes stoppet arbeidet.

I kong Darius regjeringstid blei arbeidet gjenopptatt og hele byggverket blei avsluttet i det sjette år av kong Darius regjeringstid.

De lange arbeidsår, med stor uro og motstand, sammen med de seks år i kong Daraius tid, blir til sammen 49 år, og som er profetien om de år som var tidsbestemt til ”den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem”

I Joh 2: 20 står det skrevet; ”Da sa jødene: I seks og førti år har det vært bygget på dette tempel, og du vil gjenreise det på tre dager?”

Tidspunktet for Jesu Kristi forkynnelse var omkring 3 år. Da står den salvede frem, og pakten omskiftes, fra slaktoffer og matoffer, til den Hellige Ånds pakt. Dette skjer ved Jesu død og oppstandelse. Jesus sier det selv; ”Det er fullbragt”.

Til sammen får vi profetiens oppfyllelse; syv uker – 49 år.

Tidspunktet ”62 uker”

Perioden begynner med oppbyggingen av murene og portene rundt Jerusalem, og tilbakeføringen av Guds Lov til Juda.

Perioden regnes fra kong Artaxerxes II regjeringstid. Esras 7: 1 og Neh 1: 1-2/2:1

Profeten Esras med følge reiser opp fra Babel, til Jerusalem. Esras og hans følge kom til Jerusalem i den femte måned av kong Artaxerxes II regjeringstid.

”For Esras hadde satt sin hu til å granske Herrens Lov og gjøre efter den og til å lære folk lov og rett i Israel.” Esr 7: 10

Fullmakten som Esras fikk av Babels konge, ved avreisen fra Babel, lød slik;

”Artaxerxes, kongenes konge, til presten Esras, han som er fullt lært i himmelens Guds lov, og så videre. Jeg har gitt befaling om at alle de av Israels folk og dets prester og levitter i mitt rike som har lyst til å dra til Jerusalem, kan dra med deg, siden du er sendt av kongen og hans rådgivere til å se etter hvorledes det er med Juda og Jerusalem, efter din Guds lov, som du har i hende, og til å føre dit det sølv og gull som kongen og hans rådgivere frivillig har gitt Israels Gud, han som har sin bolig i Jerusalem, og likeså alt det sølv og gull som du kan få i hele Babels landskap, og de frivillige gaver som folket og prestene vil gi til sin Guds hus i Jerusalem.” Esr 7: 12-16

I Nehemias bok leser vi om Esras oppgave med å lære Israel om Guds lov;

”Og alt folket samlet seg som en mann på plassen foran vannporten; og de bad Esras, den skriftlærde om å hente boken med Mose lov, som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esras bar loven frem for menigheten, både for menn og kvinner og alle som kunne forstå hva de hørte; det var den første dag i den syvende måned.” Neh 8: 1-2

Nehemias, munnskjenker hos kong Artaxerxes II, fikk høre om Jerusalems murer som var nedrevet og om portene som var oppbrent i Jerusalem. Da satte Nehemias seg ned og gråt, fastet og ba for himmelens Guds åsyn, som det står skrevet.

Den samme konge som gav Esras fullmakt til å motta Guds lov, likeså at alt sølv og gull skulle føres til Jerusalem, gav også sin tjener Nehemias frihet til å reise til Jerusalem for å gjenoppbygge murene og portene.

Nehemias bok forteller om murene og portenes gjenreisning. Likeså om innsettelsen av Guds lov. Nehemias bok avsluttes med beretningen om at Israels folks gjenoppretter pakten med Gud. Esras bok understøtter Nehemias bok.

Guds frelsesplan for sitt folk Israel er ufattelig. Vi makter ikke med menneskets sinn å fatte de høyder og mål som Gud har satt. Til avslutning vil jeg sitere noen vers fra Guds profeti, hvor vi kjenner igjen de ”62 uker”,

”Hør nu, Josva, du yppersteprest! Du og dine venner, som sitter her foran deg, Dere er varselmenn. For se, jeg lar min tjener Spire komme; for se, den sten jeg har lagt foran Josva – på denne ene sten er syv øyne rettet! Se, jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg tar dette lands misgjerninger bort på en dag.” Sak 3: 8-9

Josvas profeti er rettet mot det som hendte i de sekstito uker og som skulle danne

”varslet” – forkynnelsen og profetien om den nye konge av Davids ætt, som skulle fødes.

”Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire, og han skal regjere som konge og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.” Jer 23: 5

De ”62 uker” kan ikke annet enn regnes fra Artaxerxes II regjeringstid. (fra år 404 f.Kr)

Regnes det 434 år fra denne tid kommer vi til 30 år e.Kr.

”Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidens trengsel.”

”Og Jesus selv var omkring tretti år da han begynte sin gjerning, ----” Luk 3: 23

Guds frelsespakt er ikke forandret, allerede på Moses tid forkynte Gud sin plan for sin tjener; ”Jeg ser ham, men ikke nu, jeg skuer ham, men ikke nær; en stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel; han knuser Moabs tinninger og utrydder ufredsætten.” 4 Mo 24: 17

Jesu første gjerning var å vise veien til den fullkomne pakt. Døperen Johannes gikk foran og ryddet vei, slik det står skrevet, og han døpte til omvendelse i Jordans flod.

Dit kom Jesus - til sin første gjerning - for å vise den fullkomne pakts inngåelse; Jesus ba om å bli døpt, men Johannes nektet han det og døperen Johannes sa; ”jeg trenger til å bli døpt av deg, og du kommer til meg”

”Men Jesus svarte og sa til ham: La det nu skje! For således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje. Men da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har behag.” Matt 3: 15-17

Man kan vel trygt si at en salvet stod fram.

De syv uker og de sekstito uker er oppfylt i følge Guds Ord.

Nå gjenstår ”en uke” – den siste av de sytti uker.

”Og efter de to og seksti uker skal den salve utryddes og intet ha, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er krig; ødeleggelse er fast besluttet.”

”Og en uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.”

Profetien om den siste uke har, for mange, vært tolket med ulike forståelser.

Men dersom vi følger Guds Ord, vil forståelsen være like klar som teksten til profetien.

”Og efter de to og seksti uker skal den salve utryddes og intet ha handler om avslutningen av Jesu Kristi virke på jorden.

”Da tok landshøvdingens stridsmenn Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vakten omkring ham. Og de kledde ham av og hengte en skarlagens kappe om ham, og de flettet en krone av torner og satte på hans hode, og gav ham et rør i hans høyre hånd, og de falt på kne og hånte ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! Og de spyttet på ham og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær, og førte ham bort for å korsfeste ham.” Matt 27: 27-31

Vi kan vel trygt si at alt blei tatt fra Guds Sønn, både av jordisk heder og kledningsskrud. Alt dette var lagt i Guds frelsesplan, slik apostlene har bekreftet;

”Jordens konger steg fram, og høvdingene samlet seg sammen mot Herren og mot hans salvede – ja i sannhet, i denne bt samlet de seg mot min hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje.” Apg 4: 26-28

”Og en uke skal gjøre pakten fast for de mange; Det er denne delen som volder besvær, ved forståelsen av den siste av de sytti uker. Uken er delt i to store profetier, noe vi skal få forklart.

og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre” I midten av uken som regnes som tre og en halv dag, eller som dag/år prinsipp er satt til tre og et halvt år.

Altså tre og et halvt år, etter at ”inntil en salvet, en fyrste, står frem”.

All bibelforskning er enig om at Jesu virke, etter at han stod frem ved sin første gjerning under dåpen i Jordans flod, er beregnet til tre og et halvt år. Altså i midten av uken som det står skrevet. Ved Jesu Kristi egne ord på korset; ”det er fullbrakt” opphørte slaktoffer og matoffer. Vårt nye påskelam er Jesus Kristus. Testamentet blei gyldig ved Jesu Kristi oppstandelse.

I stedet for matoffer og slaktoffer er den nye pakt innlemmet i Guds sønns død og oppstandelse. Nå er det Vannet og Blodet og Ånden som er pakten 1 Joh 5: 8

Vi er kommet inn til Sions berg, slik det står skrevet; til Jesus, mellommann for en ny pakt, og til oversepregningens blod, som taler bedre enn Abels. Vi er menigheten av de førstefødte. Ved dåpens bad er vi regnet i pakten blant Israels folk. Hebr 12: 18-25

”og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes folk ødelegge, og enden på det er krig; ødeleggelse er fast besluttet.”

Profetien om den siste del av uken, handler om nøyaktig det som står skrevet; en kommende fyrstes folk - enden er krig og ødeleggelser – fast besluttet.

Det er ikke nødvendig å gå lengre i utdypningen av denne profeti, enn si at vi lever midt oppe i de siste timer av endens straffedom. Forfallet er ufattelig. Hvor hører vi Guds sannheten bli forkynt? Den sorte rytters tjenere har ikke sannhetens brød som føde.

”og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges.” Dette er den siste halvdel av den siste uke. Slik lyder profetien;

”Og i den siste tid av deres herredømme, nå overtrederen har gjort sine synders mål fullt, skal det oppstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd. Og hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre utrolig stor skade og ha fremgang med alt det han foretar seg; han skal ødelegge mektige fyrster og de helliges folk. Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham; han skal opphøye seg i sitt hjerte og han skal ødelegge mange i deres trygghet; ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp; men uten menneskehånd skal han knuses. Og synet om aftenene og morgenene, som det var tale om, er sannhet; men gjem du synet, for det sikter til en fjern fremtid!” Dan 8: 23-26

Fortapelsens sønn som setter seg i Guds tempel - 2 Tess 2: 3-12.

”La ingen dåre eder på nogen måte! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.” vers 3-4

”Og nu vet Dere hva som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; og da skal den lovløse åpenbares med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst.” vers 6-10

De opplyste vet hvem denne kommende fyrste er;

”Når tiden er inne, til fullstendig tilintetgjørelse av Pavedømmets hoff, skal en usynlig Hånds Finger vise Folkenes Vilje til dette hoff. Når Folkene styrter seg over det, vil vi opptre som dets forsvarere, for ikke å tillate altfor store blodsutgytelser. Ved en slik fremgangsmåte trenger vi inn i dets aller innerste, og går ut derfra, før enn vi undergraver hele dens (Pavedømmets) makt.”

(nøyaktig slik Jesus Kristus åpenbarte denne dom for oss i Åp 17: 15-18)

”Den jødiske Konge blir en virkelig Verdenspave, en Patriark for den internasjonale Kirke.”

Dette gjelder ikke for de sanne jøder, de som er av Juda stamme og blir regnet blant Israels tolv stammer. Dette gjelder de falske jøder, de som ikke er jøder, men selv sier de er jøder. Jesus sier at de tilhører satans synagoge. Opphavet stammer fra Babylon og læren er antikrist.

Skjøgens falske lære er betegnelsen på den falske profet. Dyret – Antikrist – er den kraft som fornekter Guds frelsesverk. Den kraft som fornekter Jesus Kristus som Guds Sønn og fornekter Jesu død og oppstandelse. Dyret er denne antikrist og er slangens opphøyde tjener. Disse tre krefter står beskrevet i Åpenbaringsbokens 16: 13-14.

I Guds ord står det skrevet om den siste del av den syttiende uke, og hvem som skal avslutte den;

”Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet, og den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt opp, skal det gå tusen, to hundre og nitti dager.”

Dan 12: 11 (tusen to hundre og nitti dager er beregnet til tre og et halvt år)

Det står ikke skrevet at tidspunktet mellom den første del av uken og likeså den andre del av uken er tre og et halvt år. Det står skrevet at når den ødeleggende kraft blir stilt opp skal det gå tre og et halvt år.

”Og jeg hørte hva den mann sa som var kledd i linklær, og som stod ovenfor elvens vann; han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp mot himmelen og svor ved ham som lever evinnelig: En tid og tider og en halv tid, og når det hellige folks makt er fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes.” Dan 12: 7

De tidspunkter som er beskrevet i Guds Ord er tre og et halvt år. Altså siste del av den ”siste uke”. Når denne siste del av uken oppfylles er også profetien om de sytti uker oppfylt.

Ennu gjenstår noen profetord – før profetien er oppfylt – da kommer Herrens dag.

Da vil profetien om de sytti uker være til ende og vår nådetid er slutt.

Kjære venner! Hold fast ved Guds Ord og stå på sannhetens grunn. Vik ikke bort fra de gamle stier. Menneskeheten går en ufattelig fremtid i møte. Satan vil herske og true, men Gud beskytter deg. ”Med sine vingefjær dekker han deg, under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern.” Slm 91: 4

Om kort tid – mine venner – er de sytti uker til ende, slik Daniel fikk se i sitt syn fra Gud;

”På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken.” Dan 12: 1


Tilbake til Norske siden